Anunt angajare educatoare/profes.inv.prescolar

 
 Grădinița cu  Program Prelungit Iani’s Club , cu sediul în Intrarea Constructorului, nr.1, Oras Buftea, Jud. Ilfov, organizează concurs, prin asociere temporara,  pentru a ocupa 1 post de educatoare.
Concursul se va desfășura în perioada 19.10 - 30.10.2020, conform gaficului:
-înregistrarea cererilor la secretariatul unitatii de invatamant: 19.10 - 20.10.2020
-evaluarea dosarelor depuse și înregistrate 21.10.2020
-afișarea listei  candidaților pentru susținerea probelor de concurs/planificarea probei practice, 21.10.2020
-proba practică - inspecția la clasă: 26.10.2020
-proba scrisă și proba orală (pentru suplinire):  29.10.2020
-afișarea rezultatelor: 29.10.2020
-depunerea contestațiilor: 30.10.2020
-afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților 30.10.2020
Se pot înscrie la concurs absolvenți cu diplomă ai învățământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare postului didactic conform Centralizatorului privind disciplinele de învățământ,domeniile și specializările,precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar.
 
Nu au dreptul să participle la concurs persoanele care au fost înlăturate din învățământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală,persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilități de ordin medical cu funcția didactică,precum și persoanele care au fost eliminate pentru faudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice în învățământul preuniversitar.
 
La cererea de înscriere vor fi atașate următoarele documente:
•copii ale  actelor  de studii/foaia matricolă și certificat profesional (acesta doar pentru absolvenții liceului pedagogic),
•copii ale certificatelor de obținere a gradelor didactice,
•copii ale cerificatului  de naștere și de  căsătorie (unde este cazul),
•copie carte identitate; 
•avizul medical;
•declarație pe propria răspundere că nu desfășoară activități incompatibile cu funcția didactică și nu a fost exclus din învățământ  pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.
•Cazier si certificatul de integritate comportamenta.
Contact:Manager Dedu Dana- 0722811874, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr.5625/2012 si a  Ordinul nr. 4749/2020 privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitățile de învățământ preuniversitar particular în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.